GSW, de nabije toekomst.

GSW is klein begonnen en kent een stormachtige groei. Hieronder een korte geschiedenis van de groei, het aangeven van een pas-op-de-plaats-moment en het formuleren van enkele uitgangspunten voor de komende jaren.

Korte voorgeschiedenis

Welzijnsorganisatie Gratis Shoppen Welzijn is gestart in mei 2014 door Audrey (Autje) van der Lee. De geschiedenis is bekend: gestart in haar eigen huis en tuin, gegroeid naar een pand aan de Bandijk en nu opererend vanuit de Vierlinghstraat waar de ruimte ook erg krap wordt. Het inzamelen van en uitgeven van gebruiksgoederen was de basis, maar is inmiddels geëvolueerd naar een breed scala aan diensten voor mensen die in een lastig parket zitten en sociale hulp nodig hebben.

Het persoonlijke initiatief  is inmiddels ook uitgegroeid tot een breed gezelschap aan vrijwilligers dat helpt deze diensten te verlenen, onder strakke aanvoering van Autje, die het middelpunt vormt van de diverse aspecten van het werk, van plannen maken tot het uitvoeren daarvan. Website, Facebook en andere sociale media hebben hun intree gedaan.

De activiteiten zijn inmiddels ook in omvang gegroeid. De wekelijkse uitgaven van kleding en voedsel was het begin, maar het aantal mensen dat met allerlei andere hulpvragen komt en naar een goed spoor vraagt, is sterk toegenomen. De kerstactie met ruim 250 grote pakketten geeft aan dat het niet meer om een éénmansproject gaat. Meer dan 95 vrijwilligers zijn inmiddels betrokken.

De activiteiten zijn niet alleen in aantal en omvang gegroeid, maar ook in geografische breedte.

Parallel daaraan groeide ook de bekendheid en het maatschappelijke draagvlak van GSW, wat zich o.a. vertaalde in een toename van het aantal donaties, incidenteel en structureel, van kerkelijke, maatschappelijke of commerciële organisaties en met lijnen naar projecten als Vitaal Altena.

Het enthousiasme en de ambitie van Autje  zorgde voor een onverminderde groei, waarbij ook het fenomeen van de “Aankloppunten” zijn intrede deed. Het plan is om een netwerk van zichtbare locaties te hebben waar mensen een probleem kwijt kunnen dat vervolgens via GSW wordt opgelost of doorgesluisd naar een adequate professional of instantie. Het plan zou nationaal moeten worden uitgerold als basis voor een participerende samenleving.

Al deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat aan er aanvullende eisen aan het project moesten en moeten worden gesteld.

De eerste daarvan is het gieten van het project in de stichtingsvorm, Welzijnsorganisatie GSW Altena, met inschrijving in de KvK. Een drietal bestuurders gingen leiding geven aan de bestuurlijke ontwikkeling.

Recente gesprekken met de drie gemeentes over plannen tot het uitbreiden van inlooppunten en het leveren van structurele subsidies leidde tot versterking van het bestuur en de vraag naar duidelijkheid over de nabije toekomst van GSW.

In dat kader wordt hier een aantal uitgangspunten geformuleerd als basis voor de organisatie voor de korte en middellange termijn.

Uitgangspunten:

 1. De nieuwe gemeente Altena vormt de geografische basis voor GSW (en krijgt daarmee een nieuwe naam).
 2. Het verrichten van sociale activiteiten richt zich voornamelijk op inwoners van die gemeente die daar op grond van de statuten recht op hebben.
 3. De basis voor de activiteiten is de huidige locatie aan de Vierlinghstraat in Werkendam.
 4. De sociale activiteiten vallen binnen een breed scala van: Het innemen en uitleveren van kleding en voedsel
  1. Het signaleren van sociale problematiek en het leggen van verbindingen met professionals en instellingen
  2. Het organiseren van incidentele projecten als Sinterklaas, Kerstmis of een wensboom voor kinderen
  3. Het incidenteel aanbieden van dagbesteding.
 5. De stichting probeert budgettair-neutraal te opereren, d.w.z. zij laat zich afhankelijk zijn van donaties en sponsor activiteiten en het werk wordt grotendeels verricht door vrijwilligers. Binnen een beperkt aantal jaren hoopt de stichting op eigen benen te staan.
 6. De relatie met de gemeente wordt gekenmerkt door korte lijnen met ambtelijke en bestuurlijke functionarissen, een beperkte structurele subsidie en incidentele hulp, bijv. bij professionalisering.
 7. Het bestuur is onbezoldigd (Er wordt niemand door de stichting geldelijk beloond).

Bestuursleden

Bestuurslid Functie Nevenfunctie(s)
Autje van de Lee Voorzitter
Marinke Kruijt Sercretaris Senior beleids adviseur ruimtelijke ontwikkeling en platteland gem. Vijf Heerenlanden
Margret van Wijk Bestuurslid Adjunct Directeur Woonlinie, lid ledenraad Rabobank
Arie Cornet Penningmeester WMO Adviesraad